16 هزارو 500 نفر از زائران مورد تست غربالگیری قرار گرفتند

Go to top