گفت‌وگوی مقامات ترکمنستان و افغانسان در مورد انتقال برق به «هرات»

Go to top