کمبود بارش برف، اسکی‌بازان اردبیلی را به زنجان کشاند

Go to top