کاهش صادرات روسیه، قیمت نفت را گران کرد

Go to top