کاخ سفید: چین هنوز برای کمک نظامی به روسیه تصمیم نگرفته است

Go to top