کاخ سفید: انتظار پیشرفت در مذاکرات برجام در آینده نزدیک را نداریم

Go to top