چین: روابط ما با روسیه با آنچه ناتو انجام می‌دهد متفاوت است

Go to top