پافشاری قطر بر نامزدی جوزف عون برای ریاست‌جمهوری لبنان

Go to top