پاشینیان: جمهوری آذربایجان باید روستاهای ارامنه نشین را بازگرداند

Go to top