,ویسی: کاری که صنعت نفت انجام داد در توان هیچ تیمی نبود

Go to top