نجات پنج خدمه یک شناور از خطر غرق در مسیر دوبی – دیر

Go to top