میزان هدر رفت انرژی برق در استان زنجان ۶.۷ درصد است

Go to top