معاون اردوغان: حدود ۴۱۸۰۰ ساختمان در زلزله تخریب شدند

Go to top