علی کریمی این بار تصویر قدیمی از هند را به ایران نسبت داد

Go to top