عامل حمله مسلحانه به کنیسه یهودیان در آمریکا در یک قدمی اعدام

Go to top