صرافی بانک ملی محور سیاست بانک مرکزی برای کنترل معاملات اسکناس ارز/ فاصله قیمت صرافی و بازار آزاد حذف شد

Go to top