شکست نوشاد عالمیان مقابل بازیکن ۱۷ ساله چینی در مسابقات اردن

Go to top