سیل تابستانی در آذربایجان غربی به برخی واحدهای مسکونی خسارت وارد کرد

Go to top