دریچه‌ سد «کمندان» ازنا باز شد/ تخلیه خانوارها از حاشیه سد

Go to top