تخلیه بیش از 85 درصدی انبار اموال تملیکی استان مربوط به سنوات قبل از سال 1400

Go to top