تاکید عراق بر اهمیت تشکیل بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای با مشارکت ایران

Go to top