بیانیه وزارت کشور قابل تقدیر است اما دیرهنگام و دوپهلو به نظر میرسد!

Go to top