بودجه ۱۷٠ میلیارد تومانی شهرداری اقبالیه برای سال ۱۴٠۲ تصویب شد

Go to top