برف مسیر ۱۲ روستا از منطقه احمدفداله دزفول را مسدود کرد

Go to top