باکو و ایروان یکدیگر را به گلوله‌باران مواضع مرزی متهم کردند

Go to top