اهتمام به فرایض امر به معروف و نهی از منکر منجر به کاهش جرم می شود

Go to top