اعزام نخستین محموله تجهیزات دستگاه ام. آر. آی به شهرستان آبدانان

Go to top