استقرار نظام پیشنهادات، از مکانیسم‌های اساسی مدیریت مشارکتی است

Go to top