اردوغان دوباره با پیوستن سوئد به ناتو مخالفت کرد

Go to top