اردوغان خطاب به سفیر آمریکا: جایگاه خود را بدان!

Go to top