‌احتمال تأخیر یا لغو‌ پروازهای برخی فرودگاه‌ها‌ی کشور به علت شرایط جوی/ ادامه توقف‌ پروازهای‌ مشهد‌

Go to top