آمار شهدای فلسطینی به 33 نفر افزایش یافت

Go to top